மழைத் துவலை
பேரியாழ் தேகத்தில்
தெரியல் கமலத்தில்
மாரி மழைத் துவலையெனக் கழன்று 
உயிரில் தூறி விழும் துறைவன் பாட்டு

Comments

Popular posts from this blog

மலரினும் மெலிது காமம் 09 - வியர்க்கக் கொய்திடு

கண்ணாளனே...!

அவள் கவிதையானவள்