மழைத் துவலை
பேரியாழ் தேகத்தில்
தெரியல் கமலத்தில்
மாரி மழைத் துவலையெனக் கழன்று 
உயிரில் தூறி விழும் துறைவன் பாட்டு

Comments

Popular posts from this blog

வைரமுத்து : ஈக்கி போல நிலவடிக்க!

கண்ணாளனே...!

மணிரத்னத்தின் ஆண்கள்